Produkty
Family Care Company

Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje, jak SPLAT GLOBAL LLC, registrační číslo 1037739476312 (dále jen SPLAT ), zpracovává osobní údaje získané od vás v době, kdy navštěvujete a využíváte služby webových stránek (dále jen WEBOVÉ STRÁNKY ) vlastněných a provozovaných společností SPLAT. . Je třeba zvážit následující WEBOVÉ STRÁNKY

www.splatglobal.com

lt.splatglobal.com

se.splatglobal.com

fi.splatglobal.com

fr.splatglobal.com

tr.splatglobal.com

es.splatglobal.com

de.splatglobal.com

pl.splatglobal.com

lv.splatglobal.com

et.splatglobal.com

it.splatglobal.com

si.splatglobal.com

ro.splatglobal.com

sr.splatglobal.com

cz.splatglobal.com

bg.splatglobal.com

ka.splatglobal.com

dk.splatglobal.com

Osobními údaji se v tomto ohledu rozumějí veškeré informace týkající se jednotlivce, které lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifická pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu daného jedince.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace, která se provádí s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

Registrace a využívání našich služeb a produktů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat aktivně, např. když se u nás zaregistrujete vytvořením kontaktního záznamu, zasláním nám žádostí nebo dotazů, přípravou objednávek, zadáním objednávek nebo přístupem ke stažení nebo uzavřením servisní smlouvy. Tyto osobní údaje mohou mimo jiné obsahovat vaše jméno, e-mailovou adresu, kontaktní údaje, přidružení společnosti, zemi, informace o žádosti a objednávce.

SPLAT shromažďuje a používá osobní údaje pouze k tomu, aby vám poskytl požadované služby, spravoval váš kontaktní záznam, identifikoval vás a komunikoval s vámi. Komunikujeme také s vámi prostřednictvím našich obecných informačních sekcí nebo reagujeme na stížnosti nebo obecnou zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli ohledně našich služeb, nebo protože jsme s vámi uzavřeli nebo mají smlouvu. Za tímto účelem je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s vámi).

V případě potřeby vás můžeme také kontaktovat s ohledem na vaši spokojenost s našimi produkty a službami a můžeme provést další průzkumy.

Osobní údaje a kontaktní údaje, které poskytnete při registraci, používáme k přímému informování o našich dalších produktech a službách , např. Pomocí vaší e-mailové adresy se můžete přihlásit k odběru našich informačních e-mailů . Použití vašich osobních údajů pro přímou reklamu souvisejících produktů a služeb je pro nás jakožto poskytovatele této webové stránky oprávněným zájmem, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Použití vašich osobních údajů k přímému marketingu můžete kdykoli odmítnout. Poté se zdržíme jakéhokoli zpracování v rozsahu, jaké s tím souvisí. O námitce nás můžete informovat odesláním tohoto formuláře na ecdm@splatglobal.com . Nebo se můžete odhlásit z této služby odhlášením prostřednictvím odkazu uvedeného v každém informačním e-mailu.

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme my jako správce údajů, zejména platných obchodních účetních povinností a požadavků daňového práva. Právním základem pro tuto zpracovatelskou činnost je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Vaše osobní údaje jsou, pokud neexistují výjimky v rámci specifických služeb uvedených níže, uchovány po celou dobu používání vašeho uživatelského účtu. Pokud na vašem účtu nedošlo k žádné činnosti, budou vaše osobní údaje po splnění účelu vymazány. Povinné povinnosti uchovávání nebo potřeba právních kroků, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného chování v rámci služeb a mohou vést k delšímu uchovávání vašich osobních údajů. V takovém případě vás budeme informovat.

Údaje shromážděné ze zdrojů třetích stran

Můžeme také shromažďovat osobní údaje o vás, jako je vaše jméno a kontaktní údaje, abychom vám poskytli informace o produktech a službách, které pocházejí ze zdrojů třetích stran na veletrzích a prodejcích webinářů, kterých se účastníme.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože je legitimním zájmem naší skupiny společností udržovat naši uživatelskou základnu, přivádět nové uživatele na web a informovat (potenciální) uživatele o službách organizovaných a poskytovaných společností SPLAT.

Automatizované rozhodování

Nepoužíváme vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování, které má právní účinky, které se vás týkají, nebo podobně vás výrazně ovlivňuje.

Automatické shromažďování osobních údajů

Při návštěvě webové stránky pro informaci z důvodů, tedy aniž by byla zapsána, my může automaticky shromažďovat a uchovávat určité údaje v cookie souborů . Tyto údaje používáme pouze proto, abychom nám pomohli poskytovat efektivní službu (např. Přizpůsobit naši webovou stránku potřebám vašeho koncového uživatele nebo umožnit vám přihlásit se na naši webovou stránku). Právním základem pro tuto zpracovatelskou činnost je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v průběhu používání cookies a / nebo podobných technologií, které se používají pro jiné účely, např. Zlepšování našich webových stránek nebo marketingové účely, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a představuje náš oprávněný zájem na udržování naší uživatelské základny, přivádění nových uživatelů na web a informování (potenciálních) uživatelů o službách organizovaných a poskytovaných společností SPLAT.

Používané cookies nám umožňují vidět:

  • Internetová doména a adresa IP, ze které přistupujete na náš web;
  • Typ internetového prohlížeče a operační systém počítače;
  • Datum a čas, kdy navštívíte náš web;
  • Stránky, které navštívíte na našem webu;
  • Stránky, které jste sdíleli na sociálních médiích a na kterých sociálních sítích;
  • Pokud jste odkazovali na náš web z jiného webu, adresa tohoto webu;
  • Pokud jste byli na náš web postoupeni z vyhledávače, adresa tohoto webu a hledaný výraz, kterým jste nás našli.

Soubory cookie můžete ovládat pomocí konfigurátoru souborů cookie na webových stránkách nebo změnou nastavení prohlížeče ( podrobnosti viz www.allaboutcookies.org).

Příjemce vašich osobních údajů

V rámci SPLAT mohou být vaše osobní údaje předávány různým subjektům skupiny SPLAT. Právním základem pro takový převod je oprávněný zájem skupiny SPLAT na poskytování sdílené zákaznické podpory a legitimní zájem naší skupiny na zajištění plynulého provozu mezi našimi subjekty za výše uvedenými účely.

Mohou se zapojit společnosti třetích stran a jednotlivců, kteří nám pomáhají při poskytování našich produktů, zákaznické podpory služby, hosting a poskytování obsahu, jakož i poskytovatele platebních služeb . Právním základem pro tuto činnost v oblasti přenosu a zpracování údajů je Čl. 28 GDPR ve spojení s dohodami o zpracování dat, které jsme uzavřeli s příslušnými společnostmi třetích stran .

Naši dodavatelé proto budou používat vaše osobní údaje pouze v míře nezbytné pro výkon jejich funkcí a budou smluvně vázáni zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a v souladu s našimi požadavky.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud k tomu mají zákonné právo nebo je to vyžadováno (například pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz). Právním základem pro toto zpracování je Čl. 6 (1) 1 lit. C GDPR.

Mezinárodní přenos dat

V rámci výše uvedených činností v oblasti sdílení informací mohou být vaše osobní údaje přenášeny do jiných zemí (včetně zemí mimo Evropskou unii), které mohou mít jiné standardy ochrany údajů, než je vaše země pobytu. Upozorňujeme, že údaje zpracovávané v cizí zemi mohou podléhat cizím zákonům a přístupné zahraničním vládám, soudům, donucovacím orgánům a regulačním agenturám. Budeme se však snažit učinit přiměřená opatření k udržení odpovídající úrovně ochrany údajů také při sdílení vašich osobních údajů s těmito zeměmi.

SPLAT je společnost s certifikací závazných firemních pravidel (Controller), a proto se na ně vztahují osobní údaje přenášené do třetí země mimo Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor .

V případě převodu mimo Evropskou unii je tento převod zajištěn standardními smluvními doložkami EU. Další informace o výše uvedených zárukách naleznete na adrese: http: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data -third-country_en.

Retenční období

Snažíme se, aby naše zpracovatelská činnost s ohledem na vaše osobní údaje byla co nejmenší. Pokud nebudou v těchto zásadách stanoveny konkrétní doby uchovávání, budou vaše osobní údaje uchovány pouze tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelu, pro který jsme je shromáždili, a pokud to bude možné, tak dlouho, jak to vyžadují zákonné požadavky na uchovávání .

Bezpečnostní

Přijímáme vážná opatření k ochraně osobních údajů. Pro ochranu informací a informačních služeb používá SPLAT nejlepší kybernetické bezpečnostní postupy na světě a řídí se organizačními a technickými bezpečnostními opatřeními regulovanými interními informačními bezpečnostními dokumenty .

Práva subjektů údajů

Můžete mít nárok na bezplatná uplatnění některých nebo všech následujících práv:

A. požadovat ( i ) informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje uchovány a (ii) přístup k a / nebo (iii) duplikáty uchovávaných osobních údajů, včetně účelu zpracování, příslušných kategorií údajů a příjemců nebo kategorií příjemců komu jsou údaje poskytovány, a pokud je to možné, předpokládané období, po které budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období;

b. požadovat řádnou opravu, odstranění nebo omezení vašich osobních údajů, např. z důvodu ( i ) neúplné nebo nepřesné povahy osobních údajů, (ii) již není pro účely, pro které byly shromážděny, (iii) souhlas na kterém bylo zpracování založeno, byla stažena nebo (iv) jste využili existujícího práva namítat proti zpracování dat; v případě, že vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany, zašleme vaši žádost o opravu, odstranění nebo omezení také těmto třetím stranám, pokud to nebude možné nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí;

C. přijímat osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jiným osobám bez překážek z naší strany; pokud je to technicky proveditelné, budete mít právo nechat osobní údaje předávat přímo od nás jinému správci,

d. odmítnout poskytnout a - aniž by to mělo dopad na činnosti zpracování údajů, k nimž došlo před takovým odejmutím - kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;

E. kdykoli namítat, že vaše osobní údaje budou použity pro účely přímého marketingu, nebo - na základě důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, že vaše osobní údaje podléhají zpracování údajů pro jiné účely;

F. nepodléhat automatickým individuálním rozhodnutím (automatickým rozhodnutím založeným na automatizovaném zpracování dat za účelem posouzení několika osobních aspektů), které by na vás vyvolaly právní účinky nebo by vás podobně významně ovlivnily;

G. podniknout právní kroky v souvislosti s jakýmkoli porušením vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a podat stížnost u příslušných regulátorů ochrany údajů.

Revize prohlášení o ochraně osobních údajů

SPLAT může bez upozornění změnit nebo aktualizovat prohlášení o ochraně osobních údajů. Všechny tyto změny se projeví, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách. Sledování těchto aktualizací je vaší odpovědností. Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v den uvedený na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na ecdm@splatglobal.com. SPLAT lituje, ale na e-mail lze zaslat pouze na obecné dotazy týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přejeme vám příjemné a vylepšené uživatelské prostředí na webových stránkách!